સોમનાથ મંદિર અન...

પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ અને શ્રી રામમંદિર પરિસર માં લિફ્ટ અને વહીલચેર ની સગવડતા છે પરંતુ બને મંદિરમાં વહીલચેર અને લિફ્ટ નો ઉપયોગ કરી મંદિર ના…

Connect     Comments (0) Read More