પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ અને શ્રી રામમંદિર પરિસર માં લિફ્ટ અને વહીલચેર ની સગવડતા છે પરંતુ બને મંદિરમાં વહીલચેર અને લિફ્ટ નો ઉપયોગ કરી મંદિર ના…

Disabled Man Crawls Onto Plane…

On June 30, 2017, NY Times reported that a  disabled rights activist, Mr. Kijima, who is partly paralyzed, was told by a Japanese airline, Vanilla…

CONCESSION FOR SAP IN BROADBAND TARIFF

I would like to request Broadband Service Providers viz. MTNL, BSNL, AIRTEL etc. to provide at least 25% Discount in the monthly charges for Broadband…

SAP and Local Trains

SAPs find it difficult to buy single journey tickets at railway stations due to long queues. Railway authorities should consider allowing SAPs to buy single…

Disability Identification

We should have special national identification to identify specially abled person. This card should help to provide appropriate services and accessibility while he is travelling…