સોલા સિવિલ હોસ્...

જયભારત સાથ જણાવવાનું કે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે દિવ્યાંગ અંગેનું મેડિકલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે તા. 22/5/2018 ના રોજ સોલા સિવિલ હોસ્પીટલ, અમદાવાદ ખાતે ગયેલ ત્યાંના થયેલ…

Connect     Comments (0) Read More

Japan’s policy & budget for SAP

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/kihonkeikaku25.pdf http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonkeikaku25.html   English versions of past record are as follows. http://www8.cao.go.jp/shougai/english/basicprogram/contents.html   English version for annual report http://www8.cao.go.jp/shougai/english/annualreport/2013/index-pdf.html

Connect     Comments (0) Read More