Bais,Shri Ramesh


Bais,Shri Ramesh

Bharatiya Janata Party

Chhattisgarh

Raipur

85, Lodhi Estate, New Delhi - 110 003

(011) 24692730

9425509933

(011) 24692731

9, Ravi Nagar

ramesh.bais@sansad.nic.in

(0771) 2423000

9868180572

ramesh.bais@sansad.nic.in